FINANSOWANIE

Prowadzenie każdej działalności gospodarczej wymaga zaangażowania odpowiedniej ilości kapitału.

W zależności od tego, na którym etapie rozwoju znajduje się firma, jaką ma kondycję finansową, jakie zamierza zrealizować cele, struktura kapitału może być różna. Wcześniej czy później zaangażowanie kapitału obcego staje się koniecznością.

Przed wyborem określonej formy finansowania dłużnego należy dokładnie przeanalizować sytuację finansową firmy, zdiagnozować mocne i słabe strony, zdefiniować cel finansowania dłużnego:

Oferujemy rzetelne doradztwo w zakresie pozyskania finansowania dłużnego, w każdym przypadku poprzedzone dogłębna analizą potrzeb pożyczkowych Klienta oraz dostępnych na rynku rozwiązań.

Oferta skierowana jest do podmiotów gospodarczych – zarówno spółek, jak i jednoosobowych działalności gospodarczych.

Pomagamy sfinansować wszelkiego rodzaju przedsięwzięcia;

Podstawowe i oferowane instrumenty finansowania dłużnego, to:

Kredyty obrotowe

Kredyt obrotowy to kredyt bankowy przeznaczony na finansowanie bieżącej działalności przedsiębiorstwa, na przykład pokrycie części kosztów zatrudnienia personelu, kosztów administracyjnych, zakupu drobnego wyposażenia itp.

Podstawowe rodzaje kredytów obrotowych:

Kredyty inwestycyjne

Kredyt inwestycyjny, to kredyt bankowy, który może zostać wykorzystany na sfinansowanie przede wszystkim takich inwestycji, których celem jest powiększenie, modernizacja lub odtworzenie majątku trwałego.

Leasing

Leasing to umowa cywilnoprawna zawierana pomiędzy leasingodawcą (finansującym) a leasingobiorcą (korzystającym) polegającą na tym, że firma leasingowa oddaje daną rzecz w użytkowanie leasingobiorcy w zamian za ustaloną w umowie opłatę uiszczaną co miesiąc. Umowę leasingu podpisuje się na czas określony.

Podstawowe rodzaje leasingu, to:

Factoring

Faktoring, jest to usługa świadczona przez faktora, która polega na wykupie faktur od klienta, który jest dostawcą towarów lub wykonawcą usług na rzecz swoich kontrahentów.

Ze względu na rodzaj zobowiązania factoring można sklasyfikować jako:

Ze względu na przejęcie ryzyka niewypłacalności kontrahenta factoring można sklasyfikować jako:

Ze względu na moment zawiadomienia dłużnika o zawartej umowie faktoring można sklasyfikować jako:

Ze względu na moment otrzymania zapłaty za sprzedaną wierzytelność factoring można sklasyfikować jako:

Pożyczki pozabankowe

Pożyczki te są udzielane przez instytucje finansowe, które nie są bankami, a ich szczególną cechą jest możliwość pozyskania środków finansowych w przypadku kiedy zaciągnięcie kredytu w banku jest niemożliwe (np. w związku z występującymi zaległościami w US i ZUS)

 

Sprawdź tę szczególną ofertę

Zapraszamy do współpracy:

Administratorem Państwa danych osobowych zebranych w trakcie korespondencji z wykorzystaniem formularza kontaktowego jest SCF Spółka z o.o. Dane osobowe mogą być przetwarzane w celach: realizacji czynności przed zawarciem umowy lub realizacji umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na Państwa pytania – w zależności od treści Państwa wiadomości. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest artykuł 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (RODO), tj. realizacja umowy lub podjęcie czynności przed zawarciem umowy, artykuł 6 ust. 1 lit. a RODO, tj. Państwa zgoda, artykuł 6 ust. 1 lit. f, tj. prawnie uzasadniony interes administratora – chęć odpowiedzi na Państwa pytania i wątpliwości. Dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celu przetwarzania określonego w ust. 3 powyżej, tj. do zawarcia umowy, przedstawienia oferty handlowej, udzielenia odpowiedzi na Państwa pytania lub wątpliwości i mogą być przechowywane do upływu okresu realizacji umowy i przedawnienia roszczeń z umowy. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo dostępu do danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych osobowych, z zastrzeżeniem, że prawo do przenoszenia danych osobowych dotyczy wyłącznie danych przetwarzanych w sposób wyłącznie zautomatyzowany. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane na podstawie zgody, ma prawo do jej odwołania w każdym czasie, bez uszczerbku dla przetwarzania danych osobowych przed odwołaniem zgody. Osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak brak ich podania spowoduje niemożność realizacji umowy, podjęcia czynności przed zawarciem umowy, przedstawienia oferty handlowej, odpowiedzi na pytania lub wątpliwości.